Do you have a question?

Find the answer to your question

નીચે આપેલા પ્રત્યેક ગદ્યખંડનો આશરે ત્રીજા ભાગમાં સંક્ષેપ કરો અને તેને યોગ્ય શીર્ષક આપો :